Nyhetsbrev #3 2017

Dela nyhetsbrevet:

» Nytt från Bryssel    » Sammahållningspolitiken    » Industri & näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

Sommarläsning från Skåne European Office

Det här nyhetsbrevet är lite annorlunda jämfört med tidigare. Här beskriver vi i lite längre texter de större skeendena under våren och blickar framåt. Klicka på "Läs hela texten" för att läsa vidare.

Vad kommer att hända med EU:s budget när Storbritannien lämnar? Hur blåser vindarna när det gäller olika EU-program för perioden efter 2020? Vad ska hända med Grekland och Eurozonen? Det finns många frågor och fortfarande en del oro om vart EU är på väg. Men det finns också anledning att känna viss tillförsikt - valen i Europa har inte gått så illa som fruktat. Politiker med utpräglat EU-skeptiska och isolationistiska agendor har fått mindre stöd än väntat av väljarna. Ett tydligt exempel är de brittiska väljarna som förefaller ha gett sin regering en signal om att man inte vill ha en fullt så hård sorti som den premiärminister May förespråkar.

Den så avgörande Tysk-Franska alliansen står starkare än på mycket länge och Merkel och Macron verkar redan ha utvecklat ett djupt ömsesidigt förtroende för varandra. Det är därför med en mer positiv framtidssyn som EU27, företrädda av EU-kommissionen, sätter sig vid förhandlingsbordet med Storbritannien. Brexit kommer självklart att påverka EU i många avseenden, men det verkar inte längre sannolikt att utträdesförhandlingen kommer att skaka om EU i sådan utsträckning att hela samarbetet riskerar att krackelera.

Den påtagligt dystra stämning som präglade Bryssel i inledningen av året har gett vika för en gryende optimism.     

Med detta passar vi på att önska er alla trevlig sommar! 

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Nytt från Bryssel

SEO aktiv röst om framtidens Europa

Skåne European Office deltar aktivt i olika fora där framtidens EU-program och policys diskuteras. Det gäller inte minst den expertgrupp som CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) leder, i syfte att reflektera över och påverka diskussionen om EU:s framtid. CPMR har upprättat ett webforum (”Future of Europe”) för att samla inspel och reflektioner. SEO har bidragit med en artikel till forumet om vikten av europeiska stödsystem för att möjliggöra reella paneuropeiska regionala samarbeten, såsom ambitionerna är med Vanguardsamarbetet. 

Sammanhållningspolitiken

Under våren har det blivit allt tydligare att ett förslag till ny långtidsbudget (MFF) inte kommer att komma förrän tidigast sommaren 2018. Framför allt beror detta på Brexit och de förhandlingar som där pågår med en osäkerhet om hur mycket Storbritannien skall betala i samband med att de lämnar unionen, vilket har betydelse för utrymmet i nästa MFF. När det väl finns ett förslag till MFF kan förslag till nya förordningar för de olika programmen kunna rulla ut från Kommissionen.
 
Detta innebär dock inte att diskussionerna om framtidens inriktning för EU kommer att stanna av... 

Industripolitik och näringslivsfrågor

Vanguardsamarbetet har under våren bedrivit en aktiv påverkansdialog om bristande finansiering inom EU vad gäller till exempel interregionalt samarbete mellan regioner som inte gränsar till varandra. Olika typer av finansiering och användande av forskningsinfrastrukturer för demonstrationsaktiviteter har också varit en del av diskussionerna. Förutom specifika möten med generaldirektoratet för industrifrågor har Vanguardnätverket haft två möten med företrädare från en rad av EU kommissionens olika kabinett, bland annat från president Juncker, där erfarenheter från Vanguardsamarbetet har lyfts fram som potentiella lösningar till förbättrat klimat för interregionalt samarbete mellan samtliga EU länder.

Men samarbetet har också kantats av förhoppning och förtvivlan... 

Forskning och innovation


Våren 2017 har ägnats åt halvtidsutvärderingen av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 – en process som smält samman med analys och positionering inför utarbetandet av nästa 7-åriga ramprogram, som går under arbetsnamnet FP9. Kommissionen publicerade en rapport från arbetet med halvtidsutvärderingen i slutet av maj. En annan viktig milstolpe blir en stor stakeholderkonferens den 3 juli i Bryssel, då en högnivågrupp ledd av Pascal Lamy (tidigare generalsekreterare för World Trade Organisation) kommer att presentera sina rekommendationer för de sista åren av Horisont 2020 och för perioden efter 2020.
Processen fram mot FP9 försenas på grund av Storbritanniens beslut att lämna EU och de förseningar i utarbetandet av EU:s långtidsbudget 2021-2027 som detta resulterat i...

Hälso- och sjukvård

Kommissionen har under våren genomfört en halvtidsutvärdering av den digitala inre marknaden, där digitalisering i vården berörs på ett flertal punkter. Framtida fokus kommer att läggas på att ge stöd för innovation i vården och enklare utbyte av data, med stor tyngd på datasäkerhet. Även på Brysselkontoret har digitalisering i vården varit ett stort fokusområde... 

Miljö och infrastruktur

Inte heller transportområdet har förskonats från Brexit och det finns en viss oro att Connecting Europe Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa som den heter på svenska, kommer att minska i nästa programperiod...

Kultur

I december förra året släppte Europaparlamentets utskott för kultur respektive industrifrågor för första gången en gemensam rapport. Rapporten ”On a coherent EU policy for cultural and creative industries” syftade till att signalera behovet av en övergripande EU-strategi för kulturella och kreativa näringar och täcker in allt från kulturella och kreativa näringars finansieringsbehov, till copyright och vikten av att KKN och tvärsektoriellt arbete prioriteras.
Rapporten har i våra ögon varit emblematisk för vårens arbete och har också satt tonen för höstens planerade aktiviteter... 

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel