Ny överenskommelse om stärkt Skånebana

Dela nyhetsbrevet:

#35 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

3 MARS 2017

Ny överenskommelse om stärkt Skånebana

Skånebanan är en av Sveriges mest trafikerade enkelspår där både gods- och persontåg trängs. Långa restider tillsammans med kapacitetsbrist och hög störningskänslighet förhindrar banan från att utgöra den högklassiga förbindelse som behövs för att integrera Skånes två stora funktionella arbetsmarknadsregioner. Därför har Region Skåne och kommunerna längs med banan nu enats i en överens-kommelse för att utveckla Skånebanan och orterna längs sträckan.

– En utbyggd Skånebana bidrar till en bättre matchning av arbetskraft och ökat bostadsbyggande. De positiva effekterna av investeringar i Skånebanan kommer på så sätt att komma många till del och bli samhällsekonomiskt lönsam, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Överenskommelsen ”En stärkt Skånebana binder samman Skåne” lyfter:

  • Skånebanan måste byggas ut till dubbelspår för att uppnå robusthet, kraftigt minskad restid mellan tillväxtmotorerna samt ökad kapacitet för fler tåg.
  • Investeringar för en stärkt Skånebana ska prioriteras i kommande nationella transportinfrastrukturplaner.
  • Regional och kommunal planering ska tillvarata möjligheterna med en utvecklad Skånebana.
  • Trafikeringen på Skånebanan ska utvecklas och förbättras.
  • Negativa effekter av en utbyggnad ska minimeras. 

Karta över utredningsområdet Jönköping-Malmö

Nu släpps förhands-kopian av ÅVS Jönköping-Malmö! 

Trafikverket har i uppdrag att utreda, planera och bygga en svensk höghastighetsjärnväg. För sträckorna Jönköping−Malmö och Linköping−Borås genomför de två åtgärdsvals-studier (ÅVS) som kommer att pågå fram till 2018. Nu släpps förhandskopior.

–  Det är en viktig milstolpe för oss att publicera förhandskopiorna för de två ÅVS:erna. Det är tydlig leverans och nu får berörda kommuner, regioner och länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på vårt utredningsmaterial. Detta gör vi för att Trafikverket vill skapa en ökad delaktighet i planeringen av en höghastighets-järnväg, kommenterar Trafikverkets Andreas Hult, projektchef för Nya höghastighets-järnvägar i syd.

Ny rapport om alternativ finansiering

En av Sverigeförhandlingens uppgifter är att analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av den nya höghastighetsjärnvägen. För att få ett bättre underlag har Trafikverket utrett vilka delar som skulle kunna lämpa sig bäst för alternativa finansierings- och samverkansformer, så kallad Offentlig Privat Samverkan (OPS).

Utredningen visar att det finns ett intresse från privata investerare att genomföra hela eller delar av höghastighetsjärnvägen. Det finns i vår omvärld omfattande erfarenheter av OPS och indikationer på att OPS-projekt kunnat genomföras på ett mer effektivt sätt sett i ett livscykelperspektiv, men det är samtidigt svårt att entydigt slå fast att effektiviteten ökat. I rapporten lyfts särskilt fram att frågor om riskfördelning och beställarorganisation är avgörande för framgång.

Sverigeförhandlingen kommer att redovisa sina överväganden kring OPS i slutrapporten till regeringen som överlämnas i december i år.
 

Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

I onsdags överlämnade ”Infrafinansieringskommittén” sitt delbetänkande till regeringen. De bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av transportinfrastruktur i form av OPS. De menar också att en expertfunktion bör etableras för att identifiera lämpliga objekt.

Förslaget har välkomnats av bland andra Skanska och Sveriges Byggindustrier.

Det slutliga uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

MARS
6

ÖPPET FÖR ANSÖKNINGAR!

Den 6 mars öppnar vårens ansökningsomgång för stadsmiljöavtalen. Som tidigare bör stödet särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar i städer. Sista ansökningsdag är den 13 april.
 
Trafikverket kommer att hålla två informationstillfällen via Skype under ansökningstiden, då representanter från Trafikverket berättar om syftet med stadsmiljöavtalen och vad som är viktigt att tänka på vid ansökan. De sökande har möjlighet att skicka frågor inför tillfället.  

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00