Nyhetsbrev #1 2017

Dela nyhetsbrevet:

» Nytt från Bryssel    » Industri & näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

On the road med Skåne European Office

Region Skånes EU-engagemang är både brett och spetsigt och Skåne European Office är i hög grad involverat i flertalet samarbeten. Ibland sitter vi i Bryssel bakom ratten, ibland har vi en mer bevakande roll. Ofta önskar vi att vi kunde göra ännu mer. Under 2017 gör vi därför en stor satsning på att träffa samtliga enheter inom Avdelningen för regional utveckling, samt Kultur Skåne och delar av Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, för att se hur vi gemensamt kan effektivisera och, där så är relevant, stärka Region Skånes EU-arbete.
 
Vi har redan träffat fyra enheter, inklusive vår nya ingång i koncernkontoret, Enheten för EU och internationella relationer och hittills har gensvaret varit mycket positivt. Samtliga möten har varit kreativa och inspirerande, från båda håll. Vårt mål är att vi framåt sommaren ska ha en så bra bild som möjligt av hur Region Skånes EU-engagemang kan vässas ytterligare, med vårt stöd och i samarbete med koncernkontoret. Det finns också ett stort värde i sig att vi lär känna varandra och varandras frågor på ett lite djupare plan.
 
Vi hoppas att vi härmed har initierat en process för en mer koncernövergripande planering av EU-frågorna, i första hand med sikte på verksamhetsplaneringen inför 2018. Vi ses under turnén!

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European OfficeVerksamhetsplan 2017

Läs mer om våra prioriteringar och mål för året i Skåne European Office Verksamhetsplan 2017.

Nytt från Bryssel

Kommissionen presenterar vitbok om EU:s framtid

1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en vitbok om fem möjliga scenarier för EU:s utveckling. Bland dessa möjliga utvecklingsscenarier finns ett EU som enbart behåller befogenheter som rör den inre marknaden, ett EU vars medlemsstater är integrerade i större utsträckning än idag och alternativ som tillåter medlemsstater att välja i vilken utsträckning de ska ingå i EU-samarbetet.
 
Vitboken kommer diskuteras under toppmötet i Rom 25 mars.

Vad är en vitbok?

Europeiska kommissionens vitböcker (engelska: White paper) är dokument som innehåller förslag till åtgärder från Europeiska unionen på ett visst område. Syftet med en vitbok är att starta en debatt med allmänheten, intressenter, parlamentet och rådet för att underlätta politiskt samförstånd. 
(Källa: EUR-Lex)

Kommissionen: Den här gången handlar det om Europas överlevnad

Den framtida sammanhållningspolitiken har varit i fokus under de senaste veckorna i Bryssel. Både European Policy Centre (EPC) och den Brysselbaserade gruppen för sammanhållningspolitiken inom Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har haft välbesökta seminarier på temat. Vid båda tillfällena var Marc Lemaître, generaldirektören för kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och urbana frågor, inbjuden som talare.
 
Ett huvudbudskap från Lemaître var att kommande förhandling om EU:s långtidsbudget (perioden 2021-2027) kommer att handla om såväl sammanhållningspolitikens som Europas framtid. Lemaître såg många utmaningar för att hitta enighet mellan Europas regeringar, inte minst när Storbritanniens utträde innebär en minskning på omkring 10 miljarder EUR per år. Lemaîtres bedömning var att detta skulle påverka EU:s omfördelningskapacitet mer än vad själva penningbeloppet antyder. Budskapet var tydligt; alla bör förvänta sig mindre strukturfondsmedel under nästa budgetperiod. Lemaître själv förordade dock en fortsatt sammanhållningspolitik för samtliga europeiska regioner, för såväl mer som mindre bemedlade.

Handelsavtal med Kanada godkänt i EU-parlamentet

Den 15 februari röstade Europaparlamentet igenom det handelsavtal mellan EU och Kanada (CETA) som kommer förenkla handel mellan de två parterna. Bland annat genom att tullar tas bort och själva exportförfarandet förenklas, vilket framförallt anses gynnsamt för små och medelstora företags exportmöjligheter.
 
Handelsavtalet kommer verkställas så fort Kanada och samtliga nationella parlament i EU:s medlemsstater godkänt avtalet.

Öppna samråd

Under 2017 öppnar Kommissionen ett stort antal Öppna samråd som ger intressenter möjlighet att komma med synpunkter på nuvarande program samt förslag för framtida utformning av dessa. 

Region Skåne har bland annat svarat på samråden för Fonden för ett sammanlänkat Europa (via STRING-nätverket och GREAT-projektet) och kommer även svara på ett samråd om Smart specialisering.   

Industripolitik och näringslivsfrågor

Smart specialisering och skills i fokus under EU Industry Day

Den 28 mars arrangerade EU-kommissionen en konferens kallad EU Industry Day som är tänkt återkomma årligen. Flera kommissionärer och deras generaldirektörer var på plats, med ambitionen att fånga in idéer och lägga fram tankar på hur EU, medlemsstaterna och regionerna kan bidra till att få bättre fart på Europas industri.

Från ett regionalt perspektiv var det särskilt intressant att notera det ovanligt stora fokus som gavs åt regionernas betydelse för industrins utveckling. Det lokala ekosystemet för forskning och innovation framhölls återkommande som en avgörande faktor, liksom smarta specialiseringsstrategier och interregionala samarbeten (exempelvis Vanguard).

Förutom regionerna hamnade utbildning och kompetens i strålkastarljuset. Jyrki Katainen, kommissionär med ansvar för tillväxtfrågor, pekade ut just medborgarnas utbildnings- och kompetensnivå (”skills level”) som den mest avgörande frågan.

Workshop om nanoteknologi i Bryssel med SEO på talarlistan

I början av februari anordnade Generaldirektoratet för forskning och innovation en workshop om “Nanotechnologies and Advanced Materials for Regional Growth – The Challenge of upscaling”. Skåne European Office medverkade i workshopen och presenterade kortfattat hur arbetet inom Vangaurdpiloten ”New Nano-Enabled Products Pilot” fortskrider.

Ett 80-tal deltagare från både akademin, regionala företrädare och företrädrare för industrin deltog i workshopen för att diskutera hur man kan ta ett antal EU-finansierade pilotprojekt vidare. För EU-kommissionen var det också en möjlighet att samla på sig idéer inför arbetsprogrammen 2018–2020. I samband med eventet hade EU kommissionen tagit fram en kort rapport om existerande pilotprojekt inom nanoteknik och avancerad tillverkning.

Forskning och innovation

Kommissionen söker regioners synpunkter på Smart specialisering

Kommissionen söker nu europeiska utvecklingsaktörers synpunkter angående regionala innovationsstrategier för smart specialisering. Samrådet, som både gäller smart specialiserings betydelse och dess genomförande i regionala strategier och projekt, är öppet fram till den 24 mars. Resultaten kommer att matas in till ett kommissionsmeddelande som i sin tur förväntas få betydelse för hur smart specialisering integreras i de kommande förslagen om EU:s framtida sammanhållningspolitik respektive forsknings- och innovationspolitik. Region Skåne svarar på samrådet via nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

Representanter från skånska lärosäten på besök i Bryssel

Horisontgruppen, en arbetsgrupp under Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) bestående av medarbetare från de skånska lärosätenas grants offices, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, höll sitt årliga Brysselmöte den 26 januari. Mötet fokuserade på omvärldsspaning inför framtagandet av EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation och gästades av representanter från kommissionen, EU-parlamentet och VINNOVA. Gruppen inhämtade också inspiration från Köpenhamnsregionens EU-kontor för hur man kan arbeta med prioritering och påverkan.

En av slutsatserna från dagen var att processen för att skriva fram och förhandla nästa ramprogram kommer att vara kortare än normalt på grund av EU-valet som äger rum i maj 2019. För den som vill försöka påverka programmets inriktning gäller det därför att engagera sig redan nu.

Hälso- och sjukvård

Arbetsplan för Hälsoprogrammet 2017 antas

Den 26 januari antogs arbetsplanen för 2017 för det tredje hälsoprogrammet (2014–2020) där prioriterade områden för ansökningar anges. Budgeten för 2017 är cirka 60 miljoner euro och är i huvudsak fördelad på projekt, så kallade Joint Actions (samarbete mellan medlemsstater) och upphandlingar.
 
Det tredje hälsoprogrammet har som övergripande mål att bland annat bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem, förebygga sjukdomar och etablera stödplattformar för en sundare livsstil samt förbättra tillgången till sjukvård för EU:s invånare.

För Sveriges räkning är det Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet i Joint Actions och håller en informationsdag om arbetsplanen 2017 i Stockholm 29 mars.  

Innovation Skåne i Bryssel

Anders Dellson och Jonas Gallon representerade Innovation Skåne under ett besök i Bryssel då de hade flera möten med tjänstepersoner från Kommissionen för att diskutera e-hälsa och Innovation Skånes arbete på området. 

EUREGHA ordnar möte med maltesiska ordförandeskapet i EU

Hälso- och sjukvårdsnätverket EUREGHA bjöd den 24 februari in till ett möte med Maltas hälsoråd Stephen Mifsud för att få ta del av det maltesiska ordförandeskapet i EU:s prioriteringar på hälso- och sjukvårdsområdet. Landet innehar ordförandeskapet under första halvan av 2017 och fokuserar sitt arbete på fyra huvudområden: gränsöverskridande samarbete, e-Hälsa, övervikt och fetma hos barn samt HIV/AIDS.

Europeiska nätverk för högspecialiserad vård lanseras

1 mars lanserades de första 24 europeiska referensnätverken för högspecialiserad vård (ERN). ERN utgör virtuella plattformar där över 900 vårdenheter från 26 länder förs samman i tematiska nätverk för att samla kompetens och samarbeta inom ett flertal områden där stora kunskaper och resurser krävs.
 
Arbetet i nätverken kommer bland annat att utveckla innovativa hälso- och sjukvårdslösningar, e-hälsoverktyg och medicintekniska produkter. Fokus kommer även att läggas på forskning genom större kliniska studier kring sällsynta/komplexa sjukdomar. 

Miljö och infrastruktur

Europeiska miljöbyrån publicerar rapport om klimatförändring

Europeiska miljöbyrån presenterade i slutet av januari en rapport om klimatförändring och dess effekter. I rapporten redovisas forskningsresultat som visar att temperaturen generellt ökar till följd av mänskliga aktiviteter. Även om effekterna av klimatförändringen skiljer sig från region till region så kommer alla påverkas. Klimatförändringarna kommer bland annat få följder för ekosystemet, ekonomin och invånares hälsa.

Då Hans Bruyninckx, VD för Europeiska miljöbyrån, presenterade rapporten underströk han särskilt vikten av arbetet på lokal och regional nivå för att möta de kommande utmaningarna.

Kultur

Silvia Costa, ledamot i EU-parlamentets kulturutskott.

Towards an EU strategy for international cultural relations

I juni förra året publicerade Kommissionen ett meddelande om att utveckla en EU-strategi för användandet av kultur i internationella relationer. Parlamentets kulturutskott (rapportör: Silvia Costa) arbetar nu tillsammans med utskottet för utrikesfrågor (rapportör: Elmar Brok) att ta fram ändringsförslag till Kommissionens dokument. Ett utkast till ändringsförslagen finns att tillgå redan nu, se nedan.

Nästa steg är att ändringsförslagen blir föremål för omröstning i utskottet i mars, för att sedan gå vidare till omröstning i plenum i juni.

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel