Detta händer 2017

Dela nyhetsbrevet:

#33 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

2 FEBRUARI 2017

2017 - detta händer under året!

Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Sverigeförhandlingen arbetar för avtal

Under årets första halvår arbetar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman tillsammans med kolleger, för att alla avtal utifrån överenskommelserna med kommunerna ska vara undertecknade. En viktig uppgift under förhandlingens sista år blir även att presentera en utbyggnadsstrategi som pekar ut var man bör bygga först och i vilken ordning, i relation till kostnader, resandeunderlag samt största möjliga ekonomiska utveckling och tillväxt.

Läs mer på Sverigeförhandlingens hemsida

Sofia Bremer, Projektledare Nya höghastighetsjärnvägar i syd, Jönköping-Malmö

Trafikverket i slutfas med ÅVS

Hej Sofia Bremer, projektledare hos Trafikverket, vad händer under 2017?

– När det gäller arbetet med åtgärdsvalsstudien för sträckan Jönköping-Malmö har vi ett högt tempo i vårt utredningsarbete! Infrastrukturpropositionen tydliggör att en höghastighetsjärnväg ska byggas, etappvis i den takt som anslagen anger, vilket ska vägas samman med behoven i hela transportsystemet. I slutet av februari kommer vi presentera en förhandskopia av åtgärdsvalsstudien. Då finns det möjlighet för samarbetspartners att tycka till och lämna synpunkter på utredningen, som avslutas senast våren 2018.

Vad ser du för andra viktiga datum och aktiviteter framöver?
– På uppdrag av Sverigeförhandlingen arbetar Trafikverket med en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen som ska redovisas i början av maj. Vi arbetar även med åtgärdsplaneringen som utgör underlag för riksdagens kommande beslut om nationell plan för infrastruktur, som ska levereras till regeringen kring halvårsskiftet 2017.

Läs mer om arbetet på Trafikverket.se

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne

Skånes förväntningar inför åtgärdsplanering

Regeringen har initierat nästa planeringsomgång, så kallad inriktnings- och åtgärdsplanering för infrastruktur för åren 2018-2029. Flera satsningar kommer att krävas för att möta Skånes utmaningar och behov, som behöver drivas i såväl nationell som regional transportinfrastrukturplan.

– Skånebilden och Sverigeförhandlingen är en central del i kommande prioriteringar, med fyrspår Lund-Hässleholm som brännande åtgärd. Etappen har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät och är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

En viktig del i det skånska arbetet framöver är att samlas kring prioriteringar av stråk och objekt.

– Kraftfulla satsningar i Skåne bidrar till en god utveckling för hela Sverige! Nya incitament skapas för bostadsbyggande och kollektivtrafik som ger fler människor tillgång till en större arbetsmarknad. Skåne tidsförtätas och förutsättningarna för integration och social hållbarhet ökar. Nu inväntar vi direktivet för att få det formella uppdraget av regeringen att starta arbetet med nästa Regionala transportinfrastrukturplan 2018-2029, berättar Mikael Stamming.

Följ arbetet på Twitter @ByggstartSkane

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör i Region Halland.

 

Skrivelse till infrastruktur-ministern om Västkustbanan

35 km enkelspår hindrar näringsliv och arbetsmarknad i flera regioner, menar företrädare från både Region Skåne och Halland.

I ett gemensamt brev till infrastrukturminister Anna Johansson lyfter Region Hallands biträdande regiondirektör Jörgen Preuss, tillsammans med Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming, den oro som finns för fortsatt kapacitetsbrist på Västkustbanan och de förödande konsekvenser för både person- och godstrafik som kommer att ske om inte medel finns för dubbelspår längs med hela sträckan i den kommande nationella planen. 

– I Halland ser vi ett stort behov av att flytta över resenärer från E6:an till ett hållbart resande på Västkustbanan. Detta kräver dock fler stationer vilket inte ryms idag, förklarar Jörgen Preuss.

I skrivelsen uppmanas regeringen att säkerställa tillräckliga resurser för banans planerade utbyggnad Ängelholm-Maria, och öronmärka resurser för utbyggnad till dubbelspår det sista fåtalet kilometer järnväg mellan Maria och Helsingborg C.

Läs hela skrivelsen här

Röster från seminariet:
"I Öresundsregionen är vi eniga, vi har tagit fram en trafikcharter som visar vad vi prioriterar och bland annat är fler förbindelser mellan Danmark och Sverige avgörande om vi ska ha fortsatt tillväxt. Något som är helt grundläggande är ju att vi måste komma fram till en gemensam prognosmodell för framtiden." Mätta Ivarsson (MP), regionråd för Region Skåne

"För största möjliga nytta måste nationerna tänka gränsöverskridande och bättre docka ihop infrastrukturen och därför bör det inrättas en dansk-svensk infrastrukturkommission så att diskussionerna inte bara sker regioner och kommuner emellan utan på nationell nivå." Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad

"Det finns ett starkt business case i att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Detta har bekräftats exempelvis genom att Skanska har visat på att det finns full möjlighet att räkna hem ett sådant projekt förhållandevis snabbt." Christian Orsing (M), kommunalråd i Helsingborgs stad

Dansk-svensk infrastrukturkommission

I december stod de skånska riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S) och Tobias Billström (M) värdar för ett seminarium i riksdagen om behovet av en dansk-svensk infrastrukturkommission.

Seminariet lyfte hur handeln och transporterna inom Europa fortsätter att öka, trots det begränsas infrastrukturplaneringen till de nationella gränserna. Om Sverige, som befinner sig i norra Europas periferi, ska stå starkt i en allt hårdare internationell konkurrens krävs det att vi har en infrastruktur som är robust, effektiv och tillräcklig samt tar höjd för framtidens internationella efterfrågan.

Bland de som lyfte vikten av en gemensam och gränsöverskridande planering fanns Mätta Ivarsson (MP) - Region Skåne, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) - Malmö stad, Christian Orsing (M) - Helsingborgs stad, Hans Rode - Sverige-förhandlingen,  Sohana Josefsson - Green Cargo och Pia Kinhult - ESS.

Det gemensamma dansk-svenska prognosarbetet för trafiken över Öresund, som initierades i höstas, förväntas presentera sin slutrapport kring månadsskiftet februari/mars.

Följ oss för de senaste uppdateringarna av Skåne i Sverigeförhandlingen!

Hemsida:
skane.se/sverigeforhandlingen
Twitter: @byggstartskane

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00