Nyhetsbrev #5 2016

Dela nyhetsbrevet:

» Industri och näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

EU-året som gått – dystert men också framgångsrikt

2016 kommer nog att ses som ett av de mer dramatiska för EU-samarbetet, inte minst efter Brexit-omröstningen. Men många har nog nästan redan glömt att året inledningsvis präglades av terrorattackerna i Bryssel, vilket färgade stämningen i EU-samarbetet påtagligt. Året har dessutom genomgående kännetecknats av migrationskrisen och de alltjämt efterhängande effekterna av finanskrisen, med höga arbetslöshetssiffror och ekonomiska problem i flera medlemsstater. Toppmötena har avlöst varandra, ofta med dystra kommentarer efteråt om tilltagande nationell egoism och svårigheter att enas, såsom när det gäller fördelningen av asylsökande, där Sverige och Tyskland under året tagit stort ansvar medan många länder inte velat samarbeta alls.
 
Men året har också inneburit stora och viktiga steg för att stärka omställningen till en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi, underlätta framväxten av en digital inre marknad och en mängd lagförslag och initiativ inom ramen för den så kallade Energiunionen. EU har sedan tidigare tagit ledartröjan vad gäller de globala hållbarhetsmålen och ett år efter Parisavtalet kommer nu alltmer förslag om energieffektivisering, förnyelsebarhet, utsläppshandel, oberoende energiförsörjning och ökad forskning på området. Alla dessa väsentliga framsteg för EU:s långsiktiga hållbarhet, konkurrenskraft och attraktionskraft syns dock knappt under de mörka dimridåer som de storpolitiska kriserna skapat. Det är synd. EU:s inre marknad är idag världens största sammanhållna marknad. Den är, trots sina brister, en så stor framgång att nervositeten i världens femte största ekonomi 2015 (Storbritannien) förefaller tillta för varje dag som går. En from förhoppning inför 2017 kanske kan vara att fler nationella politiker vågar säga att EU också bidrar till lösningar och utveckling inom områden där den enskilda nationen är alldeles för liten.

Och så vill vi på kontoret naturligtvis passa på att önska er alla en riktigt god jul - vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete 2017!

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Industri och näringsliv

Högnivåmöte för Vanguardinitiativet

Vanguardinitiativet höll i november sitt årliga högnivåmöte för innovationsdirektörer, under vilket man tog ännu ett steg närmare beslutet att nätverket skall bilda en juridisk person, vilket bland annat innebär att Vanguard i sin helhet kommer kunna delta i projekt. Direktörerna träffade också EU-parlamentariker, deltog i en diskussion om Vanguardsamarbetets finansieringsbehov samt prioriterade frågor för nästkommande budgetperiod.

EU-kommssionen presenterar arbetsprogram för 2017

EU-kommissionen har presenterat sitt arbetsprogram för 2017. Nästa år kommer präglas av den halvtidsöversyn som just nu pågår inom till exempel forskningsprogrammet Horisont 2020 samt den framtida sammanhållningspolitiken. Nästkommande långtidsbudget kommer också presenteras mot slutet av 2017. Arbetsprogrammet innehåller därutöver en rad spännande lagstiftning som rör den inre digitala marknaden, till exempel gällande geo-blockering av digitala tjänster samt initiativet wifi4EU.

Forskning och innovation

Horisont 2020 fortsatt mycket populärt

Kommissionen har publicerat sin andra övervakningsrapport för Horisont 2020, som täcker de första två åren med ramprogrammet. Låg beviljandegrad är fortfarande en utmaning generellt – den har sjunkit från 13,2 % under 2014 till 10,7 % under 2015 på grund av kraftigt ökat antal ansökningar. Över 76 400 ansökningar kom in under det första två åren, varav 9 200 fick finansiering. Kvaliteten på ansökningarna lär dock variera och man kan konstatera att det lönar sig att arbeta strategiskt med kvalitetssäkring för att öka sina chanser att få finansiering. Trots det höga söktrycket verkar administrationen ha fungerat och kommissionen är nöjda med att ha signerat över 90% av avtalen i tid. Även målsättningen om att satsa 20% av budgeten på små- och medelstora företag har uppnåtts.

Ny högnivågrupp arbetar med nästa ramprogram

Kommissionen har utsett en ny högnivågrupp som ska bistå i samband med halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 och ge input till utformandet av nästa forsknings- och innovationsprogram, som kommer att löpa 2021-2028. Av gruppens 12 medlemmar är en svensk, Jan Gulliksen som är professor på KTH, och en dansk, Lykke Friis som är prorektor på Köpenhamns universitet. Pascal Lamy, före detta generaldirektör för WTO, leder högnivågruppen som kommer att rapportera sitt arbete i juni 2017.

Hälso- och sjukvård

Region Skånes prisas för arbete med aktivt och hälsosamt åldrande

Den 5-6 december anordnades en högnivåkonferens om digital innovation för aktivt och hälsosamt åldrande i Bryssel. Anna-Lena Hogerud, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tog emot EU-kommissionens utmärkelse till Region Skåne som 3-stjärnig reference site under en ceremoni med EU-kommissionär Günther Oettinger.
Skåne har tidigare tilldelats 2 av 4 möjliga stjärnor för sitt arbete med att skapa en långsiktigt hållbar sjukvård för en åldrande befolkning, bland annat genom projekt som Hälsostaden, Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar och SIHA-plattformen.

Skåne och Norrbotten är de enda svenska regionerna av de totalt 74 regioner som blivit utsedda till europeiska reference sites år 2016.
 

Ny rapport om hälsotillståndet i EU

EU-kommissionen lanserade i november 2016 rapporten ”Health at a Glance: Europe report”, vilken tagits fram i samverkan med OECD, European Observatory on Health Systems and Policies, samt medlemsländerna. I rapporten presenteras bland annat fokusområden för framtida policyuppläggning, såsom att:

  • Förbättra tillgången till primärvård;
  • Utveckla användningen av eHälsa och mHälsa;
  • Stödja innovation stimulera investering i hälso- och sjukvården
”Health at a glance” är en del av det större initiativet Hälsotillståndet i EU (”State of Health in the EU”) som kommissionen presenterade i juni 2016 och liknande rapporter ges ut vartannat år. I november 2017 ska även 28 landspecifika ”hälsoprofiler” tas fram för att kartlägga varje EU-lands förutsättningar och utmaningar.

Miljö och infrastruktur

Kommissionens vinterpaket för energipolicy publicerat

Den 30 november lanserades kommissionens stora så kallade vinterpaket för energipolicy som officiellt fått namnet Clean Energy for All Europeans. Fokus i paketet ligger på att minska utsläppen av koldioxid med minst 40 % till år 2030, bidra till att göra Europa till global ledare vad gäller övergången till ren energi, samt konsumentfrågor relaterade till Europeas energimarknaden. 

Urban Innovative Actions: Ny utlysning

Programmet Urban Innovative Actions, som syftar till att finansiera projekt som kan tackla städers utmaningar, har idag öppnat en ny utlysning som är öppen till 14 april 2017.

Kultur

Parlamentet till kommissionen: Europa behöver strategi för kulturella och kreativa näringar

Under en plenarsession i Strasbourg 13 december antog Europaparlamentet en text som uppmanar kommissionen att ta fram en EU-strategi för kulturella och kreativa näringar. Rapportörer var Christian Ehler från ITRE-utskottet, som behandlar industri-, forsknings- och energifrågor, samt Luigi Morgano från CULT, utskottet för kulturfrågor. Att ITRE och CULT samarbetar på det här sättet hör definitivt till ovanligheterna. 

Texten belyser bland annat sektorns betydelse för ekonomin, skapandet av arbetstillfällen för unga, samt dess positiva effekter på andra policyområden. Bollen ligger nu hos Kommissionens Generaldirektorat för kultur och utbildning som officiellt är textens mottagare.

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel