Nyhetsbrev #2 2017

Dela nyhetsbrevet:

» Nytt från Bryssel    » Industri & näringsliv    » Forskning    » Hälsa    » Miljö    » Kultur   

Turbulens och engagemang

Under de senaste tio månaderna har många spekulerat i EU:s framtid. Det finns sannerligen ingen brist på förslag till dystra scenarier. Alltifrån migrationsfrågorna, Schengensamarbetet och Brexit till de starkt negativa EU-tongångarna i länder som Polen och Ungern lyfts fram som tecken på knakande fogar. Samtidigt sker oväntade framsteg. Det tidigare så svårhanterliga handelspolitiska området verkar paradoxalt nog ha hamnat i ett gynnsamt läge efter Brexit och valet av Trump till president. Under ett frukostseminarium nyligen med handelskommissionär Cecilia Malmström beskrev hon att medlemsstaterna aldrig sett så positivt på handelsavtal som nu. Medlemsstaterna ville se nya avtal med bland annat Japan och Mexiko och såg en möjlighet till en världsledande handelspolitisk roll i det tomrum som ett handelskritiskt USA lämnade. Kanske som en följd av det kom häromdagen uppgifter i pressen om att Trumps administration, efter samtal med Merkel, nu hade börjat tänka om när det gällde det flera gånger dödförklarade transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP).
 
Det instabila politiska läget kan med andra ord svänga både oväntat och kraftigt, men den senaste tidens turbulens verkar också ha skakat liv i diskussionen om vad EU och Europa kan och ska vara. Efter det nederländska valet i mars, då Geert Wilders högerpopulistiska Partij voor de Vrijheid gjorde ett betydligt sämre val än väntat, stundar nu nästa lackmustest i form av det franska presidentvalets andra omgång som hålls 7 maj. Om det blir favorit-tippade EU-anhängaren Emmanuel Macron eller starkt EU-kritiska Marine Le Pen som går segrande ur striden återstår att se. Efter den senaste tidens storpolitiska omvälvningar verkar bara en sak helt säker: EU-samarbetet har på ett helt annat sätt än tidigare blivit en central fråga i de nationella valrörelserna och de nationella politiska debatterna. Möjligen kan turbulensen omkring EU-projektet då också leda till ett ökat och konstruktivt engagemang i samarbetet.

Carl-Albert Hjelmborn, VD Skåne European Office

Nytt från Bryssel

Toppmöte sätter kursen för förhandlingen om Storbritanniens utträde

Lördag 29 april träffas EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte för att lägga fast kursen för förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Mötet följer den formella notifieringen från Storbritannien om att aktivera den, vid det här laget, så välkända artikel 50 i Lissabonfördraget.

Det verkar som att de 27 medlemsstaterna alltjämt håller en enad linje och vill inleda förhandlingen med frågan om hur mycket Storbritannien ska betala för att lämna samarbetet. Först därefter kan det bli fråga om att förhandla fram ett handelsavtal. Skydd av EU-medborgares rättigheter och gränsfrågor, i synnerhet Gibraltar och Irland, är viktiga frågor som berörs i de riktlinjer för förhandlingarna som toppmötet ska anta. Därefter kan EU-kommissionen, som formellt kommer att leda förhandlingen för EU:s räkning, gå vidare med att utforma mer tekniska förhandlingsstrategier.

Förhandlingarna kommer att inledas efter det nyligen aviserade valet i Storbritannien, det vill säga efter 8 juni.

Kommissionen presenterar EU:s pelare för sociala rättigheter

26 april presenterade Kommissionen sitt förslag om pelaren för sociala rättigheter. Förslaget innehåller ett lagförslag om föräldraledighet och är i övrigt främst ett vägledningsdokument för att utjämna skillnader i sysselsättnings- och socialpolitiken i medlemsstaterna. Pelaren består av 20 rekommendationer vilka utgör stegen mot tre långsiktiga mål - lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor, och ett omfattande socialt skydd.

Utöver lagförslaget om delad föräldraledighet har inte EU beslutanderätt över de områden som berörs i pelaren. Istället kommer varje land som ansluter sig till pelaren att årligen utvärderas i en så kallad resultattavla för att driva utvecklingen på nationell nivå.
 

Öppna samråd

Region Skåne har svarat på det öppna samrådet om Smart specialisering. EU-kommissionen kommer analysera de enskilda bidragen som kommer att användas som input till det meddelande om smart specialisering som förväntas publiceras i slutet av maj.

Ett samråd om ett eventuellt nytt initiativ för passagerares rättigheter som gäller resor med flera färdsätt har öppnats. Nuvarande lagstiftning om rättigheter täcker enskilda färdsätt och därmed resors enskilda etapper, men inte tvunget hela resan. Samrådet stänger 25 maj.

Industripolitik och näringslivsfrågor

Region Skåne deltar i rundabordssamtal med EU-kommissionen om industriell modernisering

Den 17 mars anordnade EU-kommissionen det första styrgruppsmötet inom ramen för Smart specialiseringsplattformen för industriell modernisering. Region Skåne och Skåne European Office deltog i egenskap av ledande region för ett av plattformens tematiska områden, nanoteknik. Deltagandet i plattformen ger möjlighet till strukturerad dialog med olika generaldirektorat inom Kommissionen vad gäller exempelvis finansieringsbehov för att genomföra de demonstrationsaktiviteter som pågår inom Vanguardsamarbetet. 

Från ett regionalt perspektiv var det särskilt intressant att notera det ovanligt stora fokus som gavs åt regionernas betydelse för industrins utveckling. Regionala och lokala system för forskning och innovation framhölls återkommande som en avgörande framgångsfaktor, liksom smarta specialiseringsstrategier och interregionala samarbeten (som Vanguardinitiativet är ett exempel på). Även utbildning och kompetens hamnade i strålkastarljuset. Jyrki Katainen, kommissionär med ansvar för tillväxtfrågor, pekade ut just medborgarnas utbildnings- och kompetensnivå (”skills level”) som den mest avgörande frågan.

Nästa styrgruppsmöte äger rum till hösten och kommer arrangeras av någon av plattformens ledande regioner.

Konferens om Smart specialisering

Den 1–2 juni arrangerar EU-kommissionen en konferens i Helsingfors, kallad Smart Regions 2.0, där de kommer presentera ett nytt meddelande om Smart specialisering.
Ett antal regioner aktiva i Smart specialiseringsplattformarna - däribland Skåne representerat av Brysselkontoret - har bjudits in av Kommissionen för att presentera arbetet i plattformarna.

Utlysning för klustersamverkan

Utlysningen Cluster Go International, som är öppen till 23 maj, syftar till att möjliggöra samarbete mellan europeiska kluster som tillsammans ska ta fram strategier för att arbeta med länder utanför Europa. Särskilt fokus ligger på framväxande industrier (emerging industries). 

Forskning och innovation

Europaparlamentariker Jakop Dalunde besöker Skåne – MAX IV och ESS

Jakop Dalunde (MP) var i Skåne den 24 april för att besöka MAX IV och ESS samt diskutera EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik med representanter från anläggningarna, Lunds universitet och Region Skåne. Dagen inleddes med en inspirerande och lärorik rundvandring på MAX IV i samtal med Christoph Quitmann, direktör för anläggningen. Sedan bar det av till ESS och ett möte med Pia Kinhult, rådgivare på ESS. Efter ett möte med Mätta Ivarsson, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne, avslutades programmet på Lunds universitet då bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 diskuterades med vicerektor Bo Ahrén.

Malmö högskolas rektorer diskuterar forskning och samhälle i Bryssel

Malmö högskola blir universitet från och med den 1 januari 2018. Universitetsstatusen innebär möjligheter för lärosätet att öka och bredda både sin forskning och sitt internationella engagemang. Med anledning av detta besökte Rektor Kerstin Tham, vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz och vicerektor Cecilia Christersson, med flera, Bryssel för en intensiv heldag med särskilt fokus på forskning och samhällsengagemang. Dagen inleddes med ett frukostseminarium på Skåne European Office, följt av möten med EU-kommissionen, parlamentet, svenska EU-representationen, VINNOVA, och andra relevanta aktörer.

Möjlighet att bidra till diskussioner om EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik

ERRIN, som representerar 120 europeiska regioner med intressen inom forskning och innovation, kommer att publicera ett positionspapper inför framskrivandet av EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, FP9. Skåne European Office deltar i en grupp som skriver fram utkastet till pappret och tar gärna emot synpunkter från skånska aktörer. I sammanhanget är det även värt att notera kommissionens konferens ”Research & Innovation – shaping our future” i Bryssel den 3 juli. I samband med konferensen lanseras ett öppet samråd om nästa ramprogram.

Utlysning: Europeisk innovationshuvudstad

EU-kommissionen utser årligen en europeisk innovationshuvudstad som förutom äran även belönas med 1 miljon euro. Städer med över 100 000 invånare har möjlighet att delta i utlysningen som är öppen till 21 juni. 

Hälso- och sjukvård

Region Skåne presenterar arbete för ungas psykiska hälsa

Skåne European Office och nätverket EUREGHA arrangerade 27 april ett seminarium om ungas psykiska hälsa. Anja Nyberg, Region Skåne, presenterade tillsammans med Thilia Nyberg arbetet med podcasten ”Helt Okej” där unga intervjuas om deras problem med psykisk ohälsa och hur de arbetar med att tackla detta. Andra regionala representanter från Region Östergötland och Flandern deltog som talare och handläggare från EuroHealthNet och Mental Health Europe presenterade arbete som pågår på EU-nivå gällande psykisk hälsa hos unga.

Preliminära resultat från projektet SUNFRAIL

Skåne European Office deltog 5 april i ett seminarium där preliminära resultat från projektet SUNFRAIL presenterades. SUNFRAIL syftar till att identifiera, förebygga och behandla skörhet och multisjukdom hos den del av befolkningen som är över 65 år. SUNFRAIL arbetar bland annat nära med A3- och B3-grupperna i det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet pågår till november 2017 och målet är att då ha utvecklat ett verktyg för att kunna skapa en modell för integrerad vård genom att tidigt kunna identifiera riskgrupper för multisjukdom och skörhet.

Miljö och infrastruktur

Konferens om Knowledge and Innovation Community för mobilitet i städer

EU-kommissionens generaldirektorat för transportfrågor, DG MOVE, anordnade 29 mars en konferens om en planerad Knowledge and Innovation Community (KIC) på temat mobilitet i städer. KIC syftar till att sammanföra aktörer från näringslivet, forsknings- samt utbildningssfären. Syftet är bland annat att minska klyftan mellan forskning och marknadsintroduktion av innovativa produkter. Konferensen inleddes av Martine Reichert, generaldirektör för DG Education and Culture, och Herald Ruijters, direktör på DG MOVE. 

Nu bildas konsortier i många delar av Europa, som förbereder sig på att svara på den KIC-utlysning som planeras öppna i början av nästa år.

Kultur

Seminarium om gamification-projekt: JamToday

Universitetet i Utrecht presenterade resultat från projektet JamToday: The Future of Gamification som nyligen avslutats. Projektet syftade till att sammanföra spelutvecklare och experter från olika områden i offentlig sektor för att de tillsammans skulle skapa vad de kallade applied games, det vill säga spel med ett tydligt utbildningselement. Projektet löpte under tre år och under den tiden ordnade de så kallade gamejams (förklaring nedan) på teman som hälsa och hållbarhet. Enligt projektets koordinator var projektetresultatet mycket tillfredställande - inte minst möjliggjordes nya arbeten över sektorsgränser.

Vadå gamejam?

Ett gamejam sammanför ett antal personer som får en begränsad tidsram, ofta 48 timmar, för att utveckla nya digitala eller analoga spel. Ofta tar gamejams formen av en tävling där olika lag med kompetenser inom bland annat grafik- och ljuddesign och programmering strävar efter att komma på ett nytt spelkoncept på ett givet tema och sedan slutföra projektet så långt som möjligt inom angiven tidsram.

EU-parlamentet röstar för Europeiskt kulturarvsår 2018

I en plenarsession 27 april röstade EU-parlamentet igenom förslaget om att göra 2018 till europeiskt kulturarvsår. Det europeiska kulturarvsåret kommer innebära ett särskilt fokus på frågor på området och en särskild budget om 8 miljoner euro avsätts för dess genomförande. 

Österrike undersöker KKN:s bidrag till ekonomin i ny rapport

Kreativ Wirtschaft Austria, en del av Österrikes handelskammare som arbetar med kulturella och kreativa näringar, publicerar varannat år en rapport om Österrikes kulturella och kreativa näringar och dess bidrag till tillväxt och samhällsutveckling.

Årets version publicerades 26 april och presenterades bland annat vid ett seminarium på Österrikes ständiga representation i Bryssel. Denna helt färska rapport finns än så länge bara på tyska, men liksom tidigare utgåvor förmodas en version på engelska komma vid senare tillfälle. 

Skåne European Office
Rue du Luxembourg 3 | 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 613 28 92 | www.skane.se/bryssel