Skånska kommentarer på Trafikverkets plan

Dela nyhetsbrevet:

#43 SVERIGEFÖRHANDLINGEN SKÅNE

1 SEPTEMBER 2017

Skånska satsningar i Trafikverkets plan

Trafikverket har presenterat sitt förslag till Nationell transportplan 2018-2029. Från skånskt håll välkomnas att Trafikverket nämner samtliga av Skånes prioriterade objekt: fyrspår Lund-Hässleholm, dubbelspår Maria-Helsingborg C, stärkt Skånebana och nya Öresundsförbindelser. Men byggstart och färdigställande måste flyttas fram i tid och den svenska höghastighetsjärnvägen behöver likt andra länders byggas för en högre hastighet.

I Trafikverkets förslag nämns:

  • två nya spår Lund-Hässleholm som utpekat investeringsobjekt, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • dubbelspår Maria-Helsingborg C som namngiven investering under planperioden, byggstart 2024-2029, men färdigställs inte under planperioden
  • Helsingborg-Hässleholm förlängt mötesspår och höjd hastighet, byggstart 2024-2029. Planen nämner även partiellt dubbelspår Vinslöv-Önnestad mellan Hässleholm-Kristianstad under namngivna investeringar vid en utökad ram på 10 procent
  • behov av fast förbindelse Helsingborg-Helsingör som utpekad brist
Nu ska förslaget remitteras och i vår beslutar regeringen om en slutgiltig version.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande

– Det är glädjande att flera av våra objekt nämns i plan och att stora satsningar inleds under planperioden såsom Lund-Hässleholm och Maria-Helsingborg. Men det är tydligt att det behövs mer satsningar på svensk infrastruktur. Jag kommer nu intensifiera mina samtal med infrastrukturministern för att säkerställa snabbare byggstart av fyrspår Lund-Hässleholm och inledande utbyggnad dubbelspår på Skånebanan.

Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden

– Investeringen i höghastighetsjärnväg med två nya spår Lund-Hässleholm är välkommen. Men det är inte acceptabelt att sänka hastigheten till 250 kilometer i timmen och att utbyggnaden av hela systemet ska ta så lång tid. Vi måste ha en snabb utbyggnad och en hög hastighetsstandard för att få ut fulla effekter och klara omställningen till ett klimatsmart transportsystem.

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne

– Vi har jobbat hårt och länge för att påtala våra stora behov och att den skånska järnvägen är en nationell angelägenhet. Det är mycket glädjande att se att det ger utdelning i Trafikverkets förslag. Men det akuta läget kräver betydligt snabbare byggstart och färdigställande av våra skånska objekt!

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö

– Det är glädjande att sträckan Lund-Hässleholm finns med i den nationella transportplanen, eftersom vi vet att Södra stambanan är en flaskhals för såväl personresor som godstrafik. Samtidigt visar den också på vikten av att tänka utanför ramarna vid stora och långsiktiga infrastruktursatsningar som ska hålla många årtionden framöver. Nu krävs det att staten tittar på alternativa finansieringssätt som säkerställer att höghastighetsjärnvägen byggs för att klara riktigt snabba tåg och att hela sträckan Malmö-Stockholm färdigställs betydligt snabbare. Allt annat vore en suboptimering av planerade framtidsinvesteringar.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

– Att Maria-Helsingborg nu finns med i plan är ett viktigt steg i rätt riktning. Men jag hade helst sett att hela projektet finansierades inom planperioden. När Hallandsåstunneln öppnades innebar det kraftiga förbättringar. Men så länge det finns enkelsträckor kvar på Västkustbanan går det inte att få ut full effekt.

– Det är också mycket positivt att Trafikverket pekar ut en fast HH-förbindelse som prioriterad brist. Det är viktigt att vi inte tappar tempo i denna fråga med tanke på hur lång planeringshorisonten är för denna typ av projekt.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund

– Det är positivt att Trafikverket nu föreslår konkreta åtgärder för förstärkningar på Västkustbanan. Något som Lund, Region Skåne, Helsingborg verkat för under mycket lång tid. Dock är det förvånade att Trafikverket inte väljer att, efter etapperna Ostlänken och Hässleholm-Lund, fortsätta utbyggnaden av höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm för att skapa en komplett sträckning.

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd och ansvarig för infrastrukturfrågor i Hässleholms kommun

– Vi är givetvis mycket nöjda med att få bekräftelse på att höghastighetsbanan ska byggas och att den startar mellan Lund och Hässleholm. Det ger oss riktigt goda förutsättningar att tillsammans med Kristianstad stärka arbetet att vara en tillväxtmotor för hela regionen. Samtidigt vill vi poängtera vikten av att satsningar sker på Skånebanan för att binda ihop hela arbetsmarknadsregionen och att en ombyggnation av Hässleholm C snarast kommer igång. Annars riskerar vi att inte få en effekt av investeringarna.

Följ oss för de senaste uppdateringarna!
@byggstartskane
skane.se/sverigeforhandlingen
byggstartskane.se

 

Adress:
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD

Växel:
044 - 309 30 00