Partnernyhetsbrev

Öppna webbversion | Skicka vidare

Dela brevet:

Digitala kanaler får allt större påverkan på vårt resebeteende

Här kommer den andra spaningen inom analyssamarbetet BI Syd. Omvärldsanalyserna som har tagits fram kartlägger vilka trender som kommer att få störst påverkan på besöksnäringen de kommande åren. 

Millennials (18-32 år) runt om i världen spenderar dagligen mer än sju timmar online enligt statista.com
Vi är i allt större utsträckning uppkopplade till internet på flera olika digitala kanaler och ofta på flera apparater samtidigt. Därför är det av vikt att veta vilka plattformar besökarna befinner sig på eller kommer att befinna sig på i framtiden och hur de inspireras till att resa.

Många besökare är så kallade Silent Travelers: all inspiration, planering och bokning görs via olika digitala kanaler vilket leder till att turistbyråer eller andra traditionella bokningsaktörer inte ens märker att dessa gäster besöker destinationen. Besöksnäringen måste vara uppmärksam på hur besökare inspireras till att resa för att kunna stärka sin närvaro i de rätta digitala kanalerna.

Destinationens digitala närvaro är avgörande även för besökare som just nu upplever destinationen och som fortsätter söka inspiration och information på plats. 

En ny spaning kommer att presenteras i vårt nästa nyhetsbrev. Om du inte vill vänta kan du ta del av hela rapporten redan nu.

Skånsk mat- och dryckesturism på export

Tourism in Skåne har, tillsammans med Event in Skåne, beslutat att söka medel från Jordbruksverket för att utveckla och främja mat- och dryckesrelaterad turism på den internationella marknaden.

Jordbruksverket har öppnat en utlysning om 20 miljoner kronor för projekt som främjar svensk måltidsexport eller ”gastronomiturism”, det vill säga att svensk mat och dryck ska vara en anledning för regionutveckling för ökad exportmognad inom mat-, dryck- och måltidsupplevelser
 
Ansökan ska även harmonisera med och komplettera det nyligen uppstartade nationella projektet ”Svensk måltidsturism på export” som är en långsiktig satsning på export av måltidsturism, där Skåne är en huvudpartner. Visit Sweden är projektägare med Tillväxtverket som finansiär. 

Projektansökan från Skåne kommer att utvecklas löpande från nu och fram till inlämnandet 1 september 2017.
 
 

Danmark - Skånes närmaste utlandsmarknad

Danmark är den näst största marknaden för Skåne, efter Tyskland, med drygt 206 000 gästnätter i Skåne under förra året. Efter flera års ökningar på omkring 10-12 % årligen såg vi förra året en marginell minskning av danska gästnätter i Skåne.

Danskarnas kännedom om Skåne är mycket hög, och potentialen ligger i att få dem som redan varit här att vilja återvända, och att få dagsbesökarna att stanna längre.  

I marknadsinsatserna på danska marknaden är medverkan från skånsk besöksnäring väldigt stor. Hela 36 partners har deltagit i aktiviteterna under 2016, vilket har lett till en stor satsning både på sajten danmark.visitsweden.com och även på taktisk displayannonsering i köpt media. Resultatet har varit mycket gott, med betydligt mer än fördubbling av insatta medel. Ett mediesamarbete med advertorials hos Berlingske har också gett mycket gott resultat.

Läs mer om danska marknaden

Från vänster, bakre raden: Jonas Rosenkvist, Peter Weinhandl, Niklas Blonér, Ann Nyström, Thomas Brühl
Från vänster, främre raden: Charlotte  Lorentz Hjorth, Emma Håkansson, Pernilla Blixt, Christian Wilander

Nya namn i styrelsen för Tourism in Skåne AB

Fyra nya ledamöter har tillträtt sina poster i Tourism in Skåne AB’s styrelse:
Thomas Brühl, tidigare vd på Visit Sweden, nu verksam i tech-branschen. 
Niklas Blonér, centrumchef på Väla center. 
Pernilla Blixt Näringslivschef i Kristianstad. 
Jonas Rosenkvist kommundirektör i Ystad kommun.

Roger Larsson från Sjöbo Kommun och Eva Berglund från Kristianstad Kommun, lämnar sina poster, liksom Anki Dahlin från Kulturen och Johan Delfalk från Adventura.

Turismsamarbetet Greater Copenhagen

”Greater  Copenhagen job generator for tourism” – beviljad förstudie inom Interreg ÖSK

Den gemensamma turismsatsningen i Greater Copenhagen har tagits fram i bred samverkan mellan ett tjugotal turismorganisationer på båda sidor sundet med huvudsyfte att skapa ytterligare tillväxt och samverkan över hela upplevelsegeografin (två länder, tre regioner och 79 kommuner).

Inom ramen för samarbetet har en förstudie ”Greater Copenhagen job generator for tourism ” beviljats av Interreg ÖSK. Syfte med förstudien är att kartlägga, identifiera och analysera modeller och metoder för sysselsättningsstödjande utvecklingsinsatser inom besöksnäringens små samt nystartade företag. Efter genomförd studie förväntas vi bland annat ha identifierat gemensamma modeller och begrepp, kartlagt kompetens och utvecklingsbehov hos företagsstödjande verksamheter  och inkubatorer samt även genomfört behovsanalys av företag inom besöksnäringen. Vi kommer även att ha  kartlagt och identifierat gemensamma definitionsbegrepp samt relevant data, statistik och nyckeltal.
Insatserna i förstudien ska leda till en större projektansökan där det övergripande och långsiktiga målet är att främja och stärka entreprenörskapet  inom besöksnäringen samt skapa förutsättningar för utvecklingsinsatser som leder till ökad sysselsättning.
 
Tourism in Skåne är projektägare med Wonderful Copenhagen som projektpartner. Löpande information kring planerade insatser och aktiviteter kommer att skickas ut.
 
För mer information kontakta gärna:
Tourism in Skåne
Jenny Sahlström
Projektledare
jenny.sahlstrom@skane.com

Utlysning av digitaliseringscheckar

Som skånsk småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.

Mer info om digitaliseringscheckar

Behöver ni kostnadsfri hjälp med miljöarbetet?

Miljöbron Skåne erbjuder kostnadsfri hjälp för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet för dig som företagare.

Genom Miljöbron Skåne får du kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att att hjälpa till att utveckla verksamheten. Dessutom ges möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och öka chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.

Bland företagen som fått hjälp av Miljöbron finns Klåveröds vandrarhem och café som fick stöd i att ta fram sin marknadsföringsplan. Ett annat exempel är Wallåkra Stenkärlsfabrik, som fick inspiration för en utökning av verksamheten.
 

Miljöbrons hemsida

Stora Turismpriset 2017

De skånska kommunerna har fått i uppdrag att nominera kandidater till Stora Turismpriset 2017. Tourism in Skåne kommer att sammankalla en jury för att välja ut den kandidat som sedan kommer att nomineras som Skånes bidrag till den nationella uttagningen. De regionala bidragen ska lämnas in senast den 18 augusti.
 
Fakta om Stora turismpriset
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ligger bakom utmärkelsen. Priset kan gå till företag, organisation eller institution med förankring i regionen. Ett antal kriterier gäller för de nominerade. Stiftelsens styrelse har beslutat att respektive regions nominerade kandidat kommer att belönas med 10 000 kronor som företrädesvis ska användas för någon kunskapsfrämjande insats. Den nationella vinnaren, som utses av Stiftelsens styrelse, tilldelas 100 000 kronor.

Vilka bokningslösningar använder du?

Som vi berättade om i förra nyhetsbrevet genomför Visit Sweden just nu en kartläggning över hur besöksnäringens aktörer tar emot bokningar och vilka digitala lösningar som används. Syftet är att identifiera den utvecklingspotential som finns inom området. 

Det finns fortfarande chans att svara på enkäten!

Svara på enkäten

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26 | SE-205 01, Malmö, Sverige
Tel: 040-675 30 00 | tourisminskane.com