FABS - en samverkanspart
Magdalena Jacobsson,
projektledare för FABS,
gav en bild om hur kommunen t ex kan få stöd med att utveckla bredbandsstrategin till en handlingsplan, till att få uppgifter om utbyggnads-
läget inom respektive tät- och glest befolkade områden. Stöd kan även ges till att teckna sam-
arbetsavtal med operatör. Allt utifrån respektive kommuns egna unika förutsättningar.   

Flera aktörer kring bredbandsutbyggnanden

REGIONALA BREDBANDSKOORDINATORN (RBBK)
Jörgen Kamnert och Lars Winther Hansen utgör tillsammans funktionen regional bredbandskoordinator med ett mentorskap och en stödjande roll för den kommunala bredbandssamordnaren samt en kontaktfunktion till PTS,
Post- och telestyrelsen för att driva nationella frågor.

SKÅNSKT BREDBANDSFORUM (SBBF), ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt näringsliv och akademi.
Per Torphammar berättade att SBBF styrgrupp tillsätter arbetsgrupper som får i uppdrag att analysera särskilda frågor eller områden inom bredband och dess tillämpningsområden. Rapporter från tidigare arbetsgrupper finns på SBBF:s webbplats.
 

Nyttoeffekter med bredband

Crister Matsson, från Acreo berättade hur de arbetar med olika undersökningsmetoder för att kunna beräkna och analysera nyttan med digital infrastruktur. 

Han hänvisade till de olika utredningar som har gjorts. Ett exempel är Västerås kommun, där de analyserat och satt en prislapp på vad  digitalisering kan ge för ekonomiska besparingseffekter inom hemtjänsten.

Acreo Swedish ICT är ett svenskt forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik.

 

Finansieringen av bredbandsutbyggnaden

EU ger olika möjligheter

Många frågor finns kring finansiering inom bredbandsutbyggnaden och FABS har grävt lite djupare i de olika möjligheter som Europeiska Unionen (EU) och deras olika institut kan erbjuda i form av lån.
- Marianne Zetterstrand gav tips om möjligheter kring lån från Europiska investeringsbankens (EIB).
En annan lånemöjlighet är Europeiska fonden för strategiska investeringar och att det även finns en fond för ett sammanlänkat Europa.

NYA PENGAR FRÅN REGERINGEN
I dagarna efter nätverksträffen har regeringen i ett pressmeddelande berättat om ytterligare medel till Landsbygdsprogrammet.

TEMA PM BREDBAND

för samhällsplanerare i kommunen

Inom Region Skåne - Enheten för Samhällsplanering tas det just nu fram ett informationsmaterial - TEMA
PM Bredband, som vänder sig till samhällsplanerare för att de ska få kunskap om bredband för den fortsatta samhällsplaneringen.
- Sofie Larsson, berättade att det ska finnas en färdig folder till årsskiftet och att den kommer att kunna användas i hela kommunen som kunskapsspridning.
Kontakt: Sofie Larsson, e-post: sofie.h.larsson@skane.se

WORKSHOP
- Nätverkande i olika former

Vid första träffen, fick deltagarna utveckla vad han/hon behöver för stöd från FABS och även ge tips på hur träffarna kan formas framöver.
VILKA STÖD BEHÖVS FRÅN FABS?

Flera önskemål framkom:
 • Kartmaterial med analyser av nuläget i bredbandsutbyggnaden.
 • Informationsmaterial om nyttan med fiber till slutkunder
 • Stöd att ”lära verksamheten” bredbandsutbyggnanden i kommunen
 • Hjälp att skriva ramavtal
 • Forma modeller för att hantera ex markägare
 • Koordinatorn med operatörer.
 • Digital agenda, centralt och lokalt.
 • Omvärldsbevaka kring finansieringsmöjligheter.
 • Vara ett språkrör och lyfta frågor nationellt.
HUR SKA FRAMTIDA NÄTVERKSTRÄFFAR FORMAS?

Bra idéer:
 • En storträff, några träffar i mindre grupper, antingen i länets fyra områden
  eller utifrån specifika frågor.
 • Bra inspirationsföreläsare och gärna föredrag från nationella bredbandsaktörer.
 • Mellan träffarna önskas en digital mötesplats för att kunna diskutera vardagliga
  frågor och få inspiration.
KOMMUNSPECIFIKA FRÅGOR
Det fanns tre andra frågor som deltagarna svarade på individuellt.
- Vad är din kommuns största utmaning?
- Hur ser din organisation ut ?
- Beskriva er strategi för att nå bredbandsmålet.

Vi fick in flera svar och det blir ett bra underlag för att kunna börja utforma situationsanpassat och kommunspecifikt stöd. 
 

Vi tackar för alla goda idéer

som kom fram och fortsätter nu vi med att gå från ord till handling för FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKÅNE - FÖR FRAMTIDENS DIGITALA MÖJLIGHETER.